Regulament concurs

Art. 1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Cadou Antricot și șorț Grill Master” este 1.1.     KARPATEN MEAT SIEBENBUERGEN SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Sibiu, str. Octavian Goga nr.1, jud. Sibiu, cod fiscal RO33925682, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/1107/2014, cont deschis la Banca Transilvania, sucursala Sibiu: IBAN nr. RO55BTRLRONCRT0V28466101,  reprezentată prin domnul Samuel Widmer, cu funcția de administrator,

 Art. 2. Durata și locul de desfășurare a Campaniei

Tombola se va desfășura în perioada 11.10.2022-25.10.2022 și presupune câștigarea automată a unui cadou clienților care îndeplinesc anumite sarcinii pe pagina de Facebook și Instagram a firmei, în perioada 11.10.2022-25.10.2022.

Orice acțiune realizată după data de 25.10.2022 ora 23.59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art.2 de mai sus.

Art. 3. Participanții şi condițiile de participare

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani, la data începerii concursului, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament, pentru a-și valida participarea.

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai celorlalte companii implicate în acest concurs, precum și rudele de gradul I ale acestora.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de prezentul Regulament.

3.4 Dreptul de participare la Concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare, în completarea datelor personale.

3.5 Participarea la Tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 4. Modul de desfășurare a Campaniei

4.1 În perioada 11.10.2022-25.10.2022 persoane trebuie să dea:

– LIKE acestei postări pe Facebook si Instagram

– FOLLOW paginii @fuchs și @karpatenpremiumangus

– COMENTARIU la această postare, în care să ne spui ce preparate de toamnă pregătești și să dai 2 tag-uri unor prieteni pasionați de gustat. Comentariile sunt nelimitate, atât timp cât tag-urile sunt diferite. Mai multe tag-uri, mai multe șanse să te bucuri de premiul pus în concurs.

– Nu este obligatoriu, dar un SHARE în stories va fi apreciat atât de noi, cât și de cei care te urmăresc și ar fi interesați de acest premiu.

4.2 Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorț în data de 26 octombrie 2022, folosind site-ul random.org

4.3 Anunțarea câștigătorului se va realiza pe pagina de Facebook a organizatorului la data de 26 octombrie 2022

Art. 5. Premiile Campaniei

5.1 Premiile include:

Premiul 1: 1 Pachet SPICE & BEEF + cadou de condimente de la Fuchs

Premiul 2: 1KG capac, 1KG gulaș, 1KG steak de ceafă + cadou de condimente de la Fuchs

Premiul 3: 1KG nucă + cadou de condimente de la Fuchs

5.2. Câștigătorul va fi anunțat după extragere pe Instagram/Facebook pe messenger, în termen de maxim 24 de ore de la data extragerii.

5.3 Organizatorul va livra pe cheltuiala proprie câştigătorului pachetul câștigat în termenii și condițiile uzuale de livrare conform https://premiumangus.ro/ambalare-si-livrare/

5.4 Orice persoană va putea consulta pagina de Facebook https://www.facebook.com/premiumangus.ro/  și Instagram https://www.instagram.com/karpatenpremiumangus/  pentru a vizualiza câștigătorul, numele acestuia fiind afisat în maxim 12 ore de la data extragerii.

5.5 Acordarea Premiului este un eveniment public. Participarea la Concurs și implicit la tombola

implică acordul ca datele personale să poată fi publicate şi utilizate de către Organizator în materiale audio, foto şi video, în mod gratuit.

5.6 Participanții care, din orice motiv, neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câștigător, nu pot solicita, prin niciun mijloc, atribuirea Premiului.

5.7 Reclamațiile referitoare la premiile câștigate, ulterioare momentului acordării premiilor, nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.

5.8 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte alternative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

5.9 Premiul nu poate fi schimbat in alte produse sau in contravaloare in bani.

5.10 Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a descalifica orice persoană care falsifică procedura de înregistrare sau funcționare a Concursului, care încalcă prezentul Regulament sau care acționează într-un mod lipsit de etică.

5.11 Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în campanie, va atrage anularea tuturor înregistrărilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

5.12 Organizatorul va face public numele câștigătorului în momentul extragerii, prin menționarea numelui acestuia, urmând ca ulterior să fie contactat printr-un mesaj privat pe Facebook.

5.13 Câștigătorul are obligația ca în termen de 48 de ore de la primirea mesajului pe Facebook, mail sau telefon să răspundă, la acel mesaj, prin trimiterea datelor personale pentru a intra in posesia premiului.

5.14 În cazul în care câștigătorul nu trimite în 48 de ore informațiile solicitate de Organizator, sau dacă a furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism (se va organiza o nouă selectare).

5.15 După alegerea câștigătorului, este necesară vizualizarea profilului participantului pentru verificarea îndeplinirii condițiilor Regulamentului.

5.16 Participarea la acest Concurs implică acordul câștigătorului ca numele și premiul câștigat sa poată fi publicate de către organizator. Totodată, organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților.

Art.6 Taxe şi impozite

Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata tuturor taxelor sau a altor obligaţii financiare

legate de Premiile oferite in masura in care se impun.

Art.7 Litigii

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţi, acestea vor fi soluţionate

pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate vor

înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

Art.8 Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Întrucât începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE, editura Nemira garantează participanților la tombolă.

8.1 Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

8.2 Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care:  (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

8.3 Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand  doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

8.4 Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

8.5 Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;

8.6 Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

8.7 Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

8.8 Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment. În vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail info@premiumangus.ro

Art.9 Încetarea tombolei

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 25 octombrie 2022, ora 23:59, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră , de natură a face imposibilă derularea.

Încheiat și semnat astăzi, 11 octombrie 2022

SC Karpaten
Meat Siebenbuergen SRL

Samuel
Widmer
Administrator

Când vizitați site-ul nostru web, acesta poate stoca informații prin intermediul browserului dvs. de la servicii specifice, de obicei sub formă de cookie-uri. Aici puteți modifica preferințele de confidențialitate. Vă rugăm să rețineți că blocarea unor tipuri de cookie-uri poate afecta experiența dvs. pe site-ul nostru web și în serviciile pe care le oferim.

10% Reducere

Instant la plata cu Cardul Radio Guerrilla

Open chat
1
Vă putem ajuta cu informații?
Bună ziua! 👋
Vă putem ajuta cu informații?